Formulář se odesílá...

Projekt fúze sločením

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝCH OSOB - PROJEKT PŘEMĚNY SPOLEČNOSTÍ

 

TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. se sídlem  8. května 2952/24, 787 01 Šumperk IČ: 25868349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23218 (dále jen "nástupnická společnost")

 a

TESPO REAL s.r.o.

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk IČ: 27823105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43026 (dále jen "zanikající společnost")

 (společně dále také "zúčastněné společnosti")

tímto v souladu s ustanovením § 33 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách") zveřejňují toto oznámení o uložení projektu přeměny - fúze sloučením (dále jen "projekt fúze") do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva:

 I.

Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin

 II.

Upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva

Zúčastněné společnosti vyhotovili v souvislosti s realizací procesu fúze sloučením zúčastněných společností (dále jen "fúze sloučením"), projekt fúze, který byl uložen do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku nástupnické společnosti. V souvislosti s fúzí sloučením výše uvedených zúčastněných společností a v souladu s ustanovením zákona o přeměnách upozorňují zúčastněné společnosti své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách.

Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřiteli a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé zúčastněných společností, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

V Šumperku dne: 3. 6. 2022

Projekt fúze sločením